1177

 

HAPİSHANE VE TEVKİFHANELERİN İDARESİ

HAKKINDA KANUN

 

          Kanun Numarası              : 1721

          Kabul Tarihi                     : 14/6/1930

          Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih : 26/6/1930   Sayı : 1530

          Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 3   Cilt : 11   Sayfa : 695

 

             Madde 1 – (Mülga: 10/9/1993 - KHK - 524/13 md.)

             Madde 2 – (Değişik: 23/6/1941 - 4068/1 md.) A) Mahpusların ceza evlerine dağıtılması,  

             B) (Değişik: 6/8/1997 - 4301/11 md.) Hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde görevli personelin giydirilmesi, hükümlü ve tutukluların yatırılması, ısıtılması, temizliğinin sağlanması, okutulması, eğitilmesi, meslek veya zanaat sahibi yapılması ve çalıştırılması,

             C) İş kazançlarından sanatlar ihtiyacına ve çalışanlara pay ve ailelerine nafaka ayrılması,

             D) Mahpus ve mevkuflar hakkında kimler tarafından ne gibi inzibat muameleleri tatbik olunacağı,

             E) Ceza evinin emniyeti bakımından mahkümlara ait mektupların ve kendilerini ziyarete gelenlerle konuşmalarının ve hariçle muhaberelerinin ne suretle tanzim ve kontrol edileceği,

             F) Ceza ve tevkif evlerinin memur ve müstahdemlerinin vazife ve salahiyetleri ve haklarında kimler tarafından ne gibi inzibati muameleler yapılacağı hakkında bir nizamname tanzim olunur.

             Bu nizamnamenin sıhhı hususlara mütaallik maddeleri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletiyle müştereken hazırlanır.

             (Ek: 6/8/1997 - 4301/11 md.) Hükümlü ve tutuklularla görev başında bulunan personel, 9.7.1956 tarih ve 6779 sayılı 14 Eylül 1330 tarihli Tayınat ve Yem Kanununa Ek Kanunun 1 inci maddesindeki hüküm çerçevesinde iaşe edilir.

             (Ek: 6/8/1997 - 4301/11 md.) Hükümlü ve tutuklarla görevde bulunan personelin iaşesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir.

             Madde 3 – (Mülga: 13/12/2004 – 5275/122 md.)


1178

 

             Madde 4 – (Mülga: 13/12/2004 – 5275/122 md.)

             Madde 5 – Lüzumu takdirinde mahpusların bir hapishaneden diğerine nakilleri Adliye Vekaletinin müsaadesiyle caiz olabilir.

             Madde 6 – (Mülga: 13/12/2004 – 5275/122 md.).

             Madde 7 – (Mülga: 10/9/1993 - KHK - 524/13 md.)

             Madde 8 – Hapishane müdür ve memuru ve müstahtemleri, hapishanenin emniyet ve muhafazasının temini için aşağıda yazılı hallerde silah kullanmağa salahiyettardır:


1179

 

             A: Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin 1,2 ve 3 numaralı fıkralarında yazılı mecburiyetler hadis olursa;

             B: Mahpuslar toplu olarak hücum teşebbüsünde bulunurlar ve memurlara veya kendilerine nezaretle muvazzaf bulunanları yakalayarak onlara mukavemet veya onları bir hususu yapmaları veya yapmamaları için cebrederlerse;

             C: Firar teşebbüsünde bulunan bir mahpus yakalanırken fiilen veya tehlikeli bir surette tehdit ederek mukavemet eder veya mükerreren dur emrine itaat etmiyerek firar teşebbüsünden vaz geçmezse.

             Ateşli silah, diğer silahlarla maksadın temini kabil olmadığı takdirde kullanılır. Ateşli silah kullanılması lüzumunu mutlak surette müdür ve bulunmadığı zaman müfettiş tayin eder.

             Şu kadar ki, müsaade istihsali mümkün olmayan fevkalade hallerde müsaadesiz silah istimali de caizdir.

             Madde 9 – Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.

             Madde 10 – Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye, Maliye ve S.İ.M. Vekilleri memurdur.


1180

 

1721 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

GÖSTERİR LİSTE

 

                                                                                          Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın

                                                                                          ______________________________

                        Yürürlükten Kaldırılan

                 Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi            Sayısı       Maddesi

_________________________________________   __________   _______   ______

14/6/1930 - 1721 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci

ve 3 üncü fıkraları                                                      22/4/1982         2661             20

 

14/6/1930 - 1721 sayılı Kanunun 1,3,4,6 ve 7 inci mad-

deleri                                                                                          10/9/1993    KHK-524            13

 

14/6/1930-1721 sayılı Kanunun 3 ve 4 üncü maddeleri              6/8/1997         4301               21


1180-1/1195

 

1721 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

_________   ______________________________________________________   ____________

    4068                              –                                                                                               1/7/1941

    2240                                                            –                                                                 9/6/1979

    2661            18 inci madde ile getirilen ek 6 ncı madde hükümleri...                            1/3/1982

                        Diğer maddeleri                                                                                        24/4/1982

KHK-524                                                        –                                                                17/9/1993

    4301                                                            –                                                                  9/8/1997

    4806                                                            –                                                               10/2/2003

    5275                                                            3,4,6                                                         1/4/2005 (1)

 

___________

(1) Bu tarih 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanun’un Geçici 1 inci maddesiyle 1/6/2005 olacak değiştirilmiştir.