T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı    : B.03.0.CTE.0.00.07.00/ 010.06.02/ 9                                                                    30/03/2007

 

Konu   : Ulusal Yargı Ağı ve İstatistik İşlemleri

 

 

 

GENELGE

No: 53/1

 

29/03/1984 tarih ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 11’inci maddesi gereğince ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili bilgileri içeren kayıtların düzenlenmesi ve tutulmasına ilişkin  usul ve esasları göstermek, mevzuatın uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek amacıyla bu Genelge hazırlanmıştır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM:Ulusal Yargı Ağı ve İşletimi

 

(1) Bakanlığımız Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile yargı birimlerinde, merkez ve taşra teşkilâtında, bağlı ve ilgili kuruluşlarında adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesini, iş süreçlerinin hızlandırılmasını ve elektronik arşivin oluşturulmasını amaçlamıştır.

 

(2) İnfaz sistemiyle ilgili plân, program, çalışma ve araştırma yapılabilmesi, ceza ve infaz politikalarına katkıda bulunulabilmesi için ulusal yargı ağına veri girişi yapılması ve ceza infaz kurumu işlemlerinin ağ üzerinden yürütülmesi gerekmektedir.

 

(3) Ulusal Yargı Ağının ceza infaz kurumlarında verimli ve etkin bir şekilde işletime alınması ve yaygınlaştırılması için, donanım (bilgisayar, tarayıcı, dijital fotoğraf makinesi, yazıcı), internet bağlantısı (ADSL modem veya uydu), internet aboneliği ve personel eğitimi zorunludur. Bu amaçla; yerel imkânlarla karşılanamayan donanım ve bağlantı ihtiyaçları Genel Müdürlüğe iletilecek ve bu konuda Genel Müdürlükçe verilecek yazılı talimatlar doğrultusunda hareket edilecektir.

 

(4) UYAP ekranlarının kullanımı konusunda adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından ilgili personele 04.05.2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personelinin Eğitim Plânı esaslarına göre hazırlanacak eğitim programı uygulanacaktır. Bu bağlamda;

 

a) Personelin eğitimi hususunda adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından söz konusu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen eğitim programlarından en uygun olanı (kurs, seminer, konferans, toplantı, sempozyum, panel, yayın, uzaktan eğitim, uygulamalı eğitim, iş başında eğitim veya özel eğitim)  uygulanacaktır.

 

b) Eğitim programının uygulanmasında Genel Müdürlük tarafından Ceza İnfaz Kurumları Personeli Eğitim Merkezlerinde UYAP konusunda “Uzman Kullanıcı” eğitimi verilmiş olan veya bu niteliği taşıdığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından belgelendirilmiş olan personel görevlendirilecektir.

 

c) Adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından belirlenecek eğitim programlarında Genel Müdürlük tarafından yazılı olarak bildirilecek eğitim müfredatı uygulanacak, verilecek eğitimin temel amacı, UYAP’ın ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde yaygınlaştırılması ve infaz işlemlerinin Ulusal Yargı Ağı üzerinden yapılması olacaktır.

 

d) UYAP ekranlarının işletime alınması ve kullanımının yaygınlaştırılması sırasında ortaya çıkan sorunların çözümünde her ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığında bulunan ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen Teknik Ofis sorumlularından ve anılan Başkanlıkta görevli Yardım Masası Personelinden azamî ölçüde yararlanılacak, aynı zamanda sorun hakkında Genel Müdürlüğe e-posta veya yazı ile bilgi verilecektir.

 

(5) UYAP’ın ceza infaz kurumlarında yaygınlaştırılmasında üstün performans ve başarı gösteren personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 122 vd. maddeleri uyarınca ödüllendirilecek; aksine hareket eden, bu konuda direnç gösteren, ihmal, kayıtsızlık, ilgisizlik, önem vermeme veya kasıt altında UYAP ekranlarını kullanmayan, kullanılmasını zorlaştıran, ortaya çıkan sorunları zamanında ilgili yere iletmeyen veya iletmekle birlikte sonucunu takip etmeyen personel hakkında ise durumuna göre adlî ve/veya idarî soruşturma açılacak, soruşturmanın aşama ve sonuçlarından Genel Müdürlüğe bilgi verilecektir.

 

(6) UYAP’ın ceza infaz kurumlarında yaygınlaştırılmasında, işletime alınacak ekranlar arasında öncelik arz edenlerin belirlenmesinde, hangi alanların Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından görüleceğinin tespitinde ve konuyla ilgili uygulamanın işlerlik kazanmasında Genel Müdürlüğün yazılı talimatları doğrultusunda hareket edilecektir.

 

(7) Ulusal Yargı Ağına girilmiş veri veya bilgi, Bakanlığımıza gönderilmiş resmî yazı hükmündedir. Bu nedenle girilen veri ve bilgilerin doğru olup olmadığından kaydı giren ve bunları denetlemekle yükümlü olan personel sorumludur. 

 

(8) Ceza infaz kurumları tarafından kullanılan UYAP ekranlarına o ekrana bilgi girişi yapmakla yükümlü olan, kendisine bu konuda görev, yetki, şifre (kullanıcı şifresi) ve imkân verilen personel giriş yapacaktır. Bu nedenle girilen bilgilerin eksik veya yanlış olmasından ya da işlem yapılması gerekirken herhangi bir işlem yapılmamasından yetkili kişi ile bu personeli görevlendiren amir sorumlu tutulacak ve haklarında gerekli işlem yapılacaktır.

 

(9) UYAP ekranlarının kullanılması teknik bilgi ve eğitimi gerektirdiğinden bu ekranları kullanacak personel mümkün olduğu kadar uzun süreyle (en az 6 ay) aynı görevde tutulacak; geçici yetki ve görev değişikliğinin zorunlu olduğu hallerde gerekli eğitimi alan ve UYAP ekranlarını kullanacak olan personele görev devredilecektir. Bu açıdan UYAP ekranları ile ilgili gerekli eğitimi almış bir personelin başka iş veya yerde görevlendirilmesi halinde UYAP ekranlarının kullanılmamasından veya kötü kullanımından bu görevlendirmeyi yapan amir sorumlu tutulacaktır.

 

(10) Sağlık (tabip, diş tabibi, psikolog, diyetisyen, veteriner, sağlık teknisyeni, sağlık memuru), eğitim (öğretmen, eğitim uzmanı, eğitim rehberi) ve sosyal hizmet (sosyal hizmet uzmanı) konularıyla ilgili UYAP ekranlarına ilgili personel veri girecek, söz konusu unvandaki personelin ceza infaz kurumunda bulunmaması ve kurum dışından (Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı vd.) geçici görevle temin edilmesi halinde adı geçen kişilere veri girişi için yetki verilecek; söz konusu personelin uzun süreli bu görevde kalması için gereken yapılacaktır.

 

(11) UYAP ekranlarını kullanan personelin geçici görevlendirilmeleri, izne ayrılmaları ve rapor kullanmaları gibi durumlarda hizmetin aksamaması için gerekli her türlü önlem alınacaktır. Ceza infaz kurumunda geçici olarak görevlendirilen bir personel bu kurumda yaptığı görevin gerektirdiği UYAP yetkisine de haiz olacak, bunun için gerekli kullanıcı şifresi temin edilecek veya devredilecektir.

 

(12) Ceza infaz kurumunda bilgisayar donanımı, internet hattı (ADSL veya uydu bağlantısı), ödenek yokluğuna bağlı telefon hattı kesikliği veya benzeri bir nedenle veri girişi yapılamaması halinde kullanıcı adı ve şifresine sahip personel tarafından adliyeden veya en yakın ceza infaz kurumundan bilgi girişi yapılabildiğinden bu husus göz önünde bulundurulacak ve bu tür arızalar mazeret olarak ileri sürülmeyecektir.

 

(13) UYAP’ın etkin kullanımı için Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan Genelge hükümlerine ve gönderilen genel yazı gereklerine uyulacaktır.

 

(14) UYAP’ın eğitim, sağlık, infaz, personel, ambar, emanet, saymanlık, mahkûm ve ziyaretçi kabul, psiko-sosyal servis, mektup okuma ve gelen evrak gibi mevcut diğer tüm ekranları ile sonradan oluşturulabilecek UYAP ekranları kullanılacaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM:Yürürlükten Kaldırılan Uygulamalar ve Genelge

 

(1) Hükümlü ve tutuklularla ilgili olarak aşağıda belirtilen bilgi, form, disket, liste ve kitapçık hiçbir şekilde Genel Müdürlüğe gönderilmeyecek, söz konusu bilgiler Ulusal Yargı Ağına girilecektir. Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından Genel Müdürlüğe gönderilmesine son verilen uygulamalar şunlardır:

 

a) Merkez ve bağlı ceza infaz kurumlarına ait İstatistik Tabloları Kitapçıkları.

 

b) Türkiye’de Hapsedilen ve Salıverilen Yabancılara İlişkin Bilgi Formu. 

 

c) Cezaevine Giren Terör Suçundan Tutuklu ve Hükümlü İstatistik formu.

 

d) Basın Mensubu veya Basın Mensubu Olduklarını İddia Edenler Hakkında Form.

 

e) Ceza İnfaz Kurumunda Mahkûmiyet Süreleri 5 Yıldan Az Olan Çağiçi Hükümlülerden Askerlik Şubesi Başkanlığı Emrine Verileceklerin Listesi.

 

f) Ceza İnfaz Kurumunda Mahkûmiyet Süreleri 5 Yıldan Az Bulunan Hükümlülerden Bölge Çalışma Müdürlüklerine İl İstihdam Kurullarına Bildirecek Olanlara Ait İsim Listesi.

 

g) Terör  Suçlarından  Tutuklu  ve  Hükümlü Olanların Sosyal ve Kültürel Yapıları Hakkında İstatistikî Bilgiler.

 

h) 4616 sayılı “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun”dan yararlanarak tahliye olduktan sonra tekrar suç işleyip ceza infaz kurumuna girenlere ait bilgi ve disket.

 

ı) Hükümlü ve tutukluların T.C. kimlik numarası ile bazı bilgilerini içeren disket.

 

(2) Ulusal Yargı Ağına hükümlü ve tutuklu bilgilerinin girilmesine ve infaza ilişkin tüm işlemlerin ağ üzerinden yapılmasına rağmen durumun gerektireceği istisnai hallerde Genel Müdürlüğün yazı, faks veya e-posta ile bilgi istemi aynı usulle yerine getirilecek; bu durumda UYAP’a veri ve bilgi girişi sürdürülecektir.

 

(3) Adaletin doğru, hızlı, kolay ve ekonomik şekilde yerine getirilmesini, bu suretle adalet hizmeti bekleyenlerin mağdur edilmemesini; güncel, güvenilir ve sağlıklı bilginin ilgili kişilere sunulmasını temin etmek, tüm adalet işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını ve “e-devlet”e geçişin önemli bir aşamasını gerçekleştirmek amacıyla Bakanlığımızca Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin uygulamaya konulması ve söz konusu projenin ceza infaz kurumlarında yaygınlaştırılması amacıyla 53/1 sayılı Genelge yürürlüğe girdiğinden 01/01/2006 Tarih ve 53 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.  

 

 

                                                Cemil ÇİÇEK

        Bakan