ÇOCUK HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA GENELGE (CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

    T.C.

    ADALET BAKANLIĞI

    Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

    Sayı : B.03.0.CTE.0.00.10.00 / 010.06.02/ 7    

                                     01/ 01/2006

    Konu : Çocuk Hükümlü ve Tutukluların Eğitim Öğretim Faaliyetleri.

    GENELGE

    No: 51

    13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gereğince, çocuk eğitimevlerinde ve çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında kalmakta olan hükümlü ve tutukluların örgün ve yaygın eğitimlerine devam etmelerine ait usul ve esaslar ile akademik veya mesleki eğitimlerine devam eden çocukların başka kurumlara sevkleri sırasında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları göstermek, mevzuatın uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek amacıyla bu Genelge hazırlanmıştır.

    BİRİNCİ BÖLÜM : Eğitim- Öğretim

    Çocuk Hükümlü ve Tutukluların Örgün ve Yaygın Eğitimleriyle İlgili Olarak Yapılacak İşlemler

    (1) Örgün eğitimlerine devam ederken tutuklanarak ya da özgürlüğü bağlayıcı ceza alarak kurumlarımıza gelen çocukların eğitim-öğretimlerinin kesintiye uğramaması için, yapılacak işlemlerin belli bir sistem içinde gerçekleştirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması gerekli görülmüştür.

    (2) Öğrenimlerine devam ederken kurumlarımıza gelen çocukların, eğitim- öğretim ve sınav haklarını kullanabilmeleri, salıverilmeleri ya da eğitimevlerine nakledilmeleri halinde, okullarına kaldıkları yerden devam edebilmelerini sağlamak amacıyla, Ek 1 de yer alan, Millî Eğitim Bakanlığı'nın 05.02.2004 tarih 974 sayı ve 2004 / 06 numaralı genelgesine göre işlem yapılacaktır.

    (3) Aşağıda belirtilen işlemler ve kurumda sürdürülen diğer tüm eğitim - öğretim çalışmalarının süresi içinde yerine getirilebilmesi amacıyla; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve her öğretim yılı başında Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilen çalışma takviminin bir örneği kurumda bulundurulacak; sınav başvuruları, kayıt işlemleri gibi eğitim-öğretimle ilgili tüm uygulamalar bu takvim çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

    (4) Millî Eğitim Bakanlığı'nın ilgili genelgesi ile uyumlu olarak kurumlarımız tarafından yerine getirilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Örgün eğitimlerine devam ederken kurumlarımıza gelen çocuklarla, ilgili her türlü işlemler kurum öğretmeni, bulunmaması halinde ise eğitimle ilgili çalışmaları yürütmekle görevli personel sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Belirtilen personele bu iş ve işlemler sırasında ihtiyaç duyabileceği şehir içi ya da şehirlerarası telefon ve faks imkânı, kurum dışındaki çalışmaları gerçekleştirmek üzere araç tahsisi gibi her türlü yardım ve kolaylık, kurum en üst amiri tarafından sağlanacaktır.

    b) Ek -2 de bulunan " Öğrenci Bilgi Formu "; okulun adı, ili, ilçesi, öğrencinin adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, sınıfı ve şubesi ile ilgili bölümleri doldurularak, öğrencinin kuruma gelişini takip eden en geç üç gün içinde, devam ettiği okulun bağlı bulunduğu il ya da ilçe millî eğitim müdürlüğüne iletilecektir. İlgili okul müdürlüğünden gelen cevabî yazı ve eklerinin birer örneği Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

    c) Ortaöğretim öğrencilerinden; 9 uncu sınıfa devam edenlerden ortalama yükseltme sınavlarına katılmak isteyenlerin sınava girecekleri derslerin belirlenmesinde kurum öğretmeni gerekli rehberliği yapacaktır. Öğretmen bulunmayan kurumlarımızda bu derslerin seçilmesi için öğrencinin okulu ile işbirliği yapılacak ve çcuk bilgilendirilecektir. 10, 11 veya 12 nci sınıfa devam edenlerden sorumluluk sınavlarına girmesi gerekenlerin sorumlu oldukları dersler öğrencilere bildirilecektir.

    d) Kurum müdürlükleri, ortalama yükseltme ya da sorumluluk sınavlarına katılacak öğrencilerin kimlik bilgileri ile derslerini, okullarından Öğrenci Bilgi Formları gelir gelmez il veya ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderecektir..

    e) Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına katılacak çocukların teorik sınavları; çocuğun durumunun gizliliğinin korunmaması ve güvenlik gibi sebeplerle, çocuğun kurum dışına çıkartılmasının idare tarafından sakıncalı görülmesi halinde kurumda gerçekleştirilecektir.

    f) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerinin uygulamalı meslek dersleri sınavları ise okullarında yapılacaktır. Kurum ve okul müdürlüğü arasında yapılacak görüşmeler sonucunda, uygulamalı derslere ait sınavlardan kurumda yapılabileceği konusunda görüş birliğine varılanlar kurumda gerçekleştirilecektir.

    g) Kurumda yapılacak sınavlar için gerekli ortam hazırlanacak ve sınav komisyon üyelerine ihtiyaç duydukları her türlü yardım ve destek verilecektir.

    h) Mezun duruma gelen çcukların bir üst öğretim kurumuna kayıt ve kabulleri ile ilgili işlemler okulların kayıt dönemi içinde yapılacaktır.

    ı) İlköğretim okullarına devam eden ve okullarıyla ilişiği kesilmemiş çocuklardan, en az bir dönem notu bulunanların durumları, şube öğretmenler kurulunda değerlendirileceğinden, bu durumdaki çocuklar için de bu bölümün 2 nci maddesinde belirtilen işlemler yerine getirilecektir.

    i) Çocukların sınav sonuçları, mezuniyet durumları ve bir üst öğretim kurumuna devamları ile ilgili bilgiler Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

    j) Devam etmekte olduğu eğitim kurumu tarafından yapılan disiplin soruşturması ile ilgili olarak, çocuğun savunmasını almak üzere okulundan kuruma gelen görevliye, gerekli her türlü yardım ve kolaylık sağlanacak, süreye bağlı işlemlerde bu sürelere titizlikle uyulacaktır.

    k) Çocuklar, ders seçimi, sınav tarihi, sınav sonuçları, disiplin işlemleri gibi öğrenimleri ile ilgili her türlü konuda düzenli olarak bilgilendirilecektir.

    l) Örgün eğitime devam eden çocuğun, kurumda bulunduğu süreden dolayı başarısız duruma düşmemesi için, salıverile tarihinden itibaren yedi iş günü içinde mazeretini okuluna resmî bir belge ile bildirmesi gerektiğinden, salıverilen çocuğa, kurumda bulunduğu süreyi gösterir bir belge verilecek ve çocuk, bu belgeyi yedi iş günü içinde okul müdürlüğüne teslim etmesi gerektiği konusunda uyarılacaktır. Ayrıca, kurum müdürlüğü çocuğun salıverilme tarihi ile kendisine ulaşılabilecek adres ve telefonları Genel Müdürlüğümüze bildirecektir.

    m) Öğrencinin özgürlüğü bağlayıcı ceza alarak eğitimevine nakledilmesi halinde; nakli yapan kurum ile naklin gerçekleştirildiği eğitimevi müdürlükleri, durumu bulundukları yerdeki millî eğitim müdürlüklerine bildirecektir.

    n) Yapılan yazışma ve işlemlerde, Anayasanın 20 ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 40 ıncı maddeleri çerçevesinde, çocuğun adının karışmış olduğu fiille ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmeyecektir.

    Akademik veya Mesleki Eğitimlerine Devam Eden Çocukların Başka Kurumlara Sevkleri Sırasında Yapılacak İşlemler

    (1) Çocuk eğitimevleri ve çocuk kapalı ceza infaz kurumları ile kapalı ceza infaz kurumlarının çocuk bölümlerinde bulunan çocukların başka kurumlara sevklerinde, eğitim-öğretimlerinin kesintiye uğramaması için yerine getirilmesi gerekli hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Çocuk eğitimevlerinde bulunan çocuklara, herhangi bir eğitim ve öğretim programına devam etmeleri halinde, eğitim ve öğretimlerini tamamlayabilmeleri için, 21 yaşını bitirinceye kadar bu kurumlarda kalmalarına izin verilir.

    b) Çocuk eğitimevlerinde, çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında ve kapalı ceza infaz kurumlarının çocuk bölümlerinde kalan ve akademik veya meslekî eğitimleri ile ilgili sınavlara katılacak çocukların her hangi bir nedenle başka kuruma yapılacak sevkleri, katılmaları gereken sınavların yapılacağı tarihten en az on beş gün önce tamamlanmış olacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde; sevk emri çıkmış olsa dahi, çocuklar sınavları bitene kadar bulundukları kurumda tutulacak, sınavlara katılmaları sağlanacak ve tüm sınavları bittikten sonra sevkleri gerçekleştirilecektir.

    Akademik veya Mesleki Eğitimlerine Devam Eden Çocukların Başka Kurumlara Sevkleri Sırasında Öğrenim Belgeleri ile İlgili Olarak Yapılacak İşlemler

    (1) Her hangi bir nedenle bulundukları kurumdan başka bir kuruma sevk edilen çocukların eğitim-öğretimlerinin kesintiye uğramaması için, Ek - 3'te bulunan " Sevk/Nakil Edilen Çocuğa Ait Eğitim Bilgi ve Belgeleri " formu düzenlenerek, öğrenim durumu ile ilgili belgelerin fotokopileri forma eklenecek ve çocukla birlikte sevk edildiği kuruma teslim edilecektir. Belgelerin aslı ise daha sonra infaz dosyası ile birlikte kuruma gönderilecektir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Diğer İşlemler

    (1) Uygulama yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde ifa edilecek, tereddüt hasıl olan konularda, Genel Müdürlüğümüzün Çocuk Gözetim Eğitim ve İyileştirme İşleri Şube Müdürlüğü ile il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri ile temasa geçilecektir.

    (2) İlgili birimlerin çalışmalarını etkili bir şekilde yürütebilmelerini sağlamak ve yazışmalarda karışıklığa sebebiyet vermemek amacıyla;

    a) Yetişkin ve genç hükümlü-tutukluların eğitim ve iyileştirme çalışmaları ile ilgili her türlü yazışma ve işlemleri için Yetişkin Eğitimi Şube Müdürlüğü ile,

    b) Çocuk hükümlü-tutukluların eğitim ve iyileştirme çalışmaları ile ilgili her türlü yazışma ve işlemler için Çocuk Gözetim Eğitim ve İyileştirme İşleri Şube Müdürlüğü ile temasa geçilecektir.

    Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

                                Cemil ÇİÇEK

                             Bakan

    EKLER :

    EK-1 Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler

    EK-2 Öğrenci Bilgi Formu

    EK-3 Sevk/Nakil Edilen Çocuğa Ait Eğitim Bilgi ve Belgeleri

    EK -1 TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÖĞRENCİLER "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    EK-2 ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU "html" formatında kullanılmıştır. Görmek için fihristi kullanınız.

    EK-3 SEVK/NAKİL EDİLEN ÇOCUĞA AİT EĞİTİM BİLGİ VE BELGELERİ "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.