CEZA İNFAZ KURUMLARINDA LOJMAN TAHSİSİ İLE YAPIM VE ONARIMLAR HAKKINDA GENELGE (CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

    T.C.

    ADALET BAKANLIĞI

    Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

    Sayı : B.03.0.CTE.0.00.06.00 / 010.06.02/ 4 01 / 01 / 2006

    Konu : Ceza İnfaz Kurumlarında Lojman

    Tahsisi ile Yapım ve Onarımlar

    GENELGE

    No : 48

    09/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 16/07/1984 tarihli Kamu Konutları Yönetmeliği gereğince, ceza infaz kurumu genel bütçe demirbaşına kayıtlı lojmanlarının tahsisi, yapım ve onarım talepleriyle ilgili usul ve esasları göstermek, mevzuatın uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek amacıyla bu Genelge hazırlanmıştır.

    BİRİNCİ BÖLÜM

    Kurum Lojmanlarının Tahsisi

    (1) 09/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa dayanılarak çıkarılan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 18 inci maddesi uyarınca "Konut Tahsis Komisyonları" kurumun idari yönden bağlı bulunduğu Cumhuriyet başsavcısının başkanlığında, iş bölümünde görevlendirilen Cumhuriyet savcısı ve kurum müdüründen oluşturulacak, ayrıca iki yedek üye belirlenecektir.

    (2) Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (2) sayılı cetvel, II inci grup, 6/B maddesi uyarınca kurum müdürü ile görevinin önemi ve özelliğine göre belirlenecek 2 nci müdürlere "görev tahsisli konut" tahsis edilecektir.

    (3) Yetki ve sorumlulukları ile kilit görevde bulunan ve mesailerinden 24 saat yararlanılan denetimli serbestlik şube müdürü, eğitim merkezi şube müdürü, idare memuru, doktor, sayman,diş hekimi, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen ve diğer personele belirtilen sıraya ve Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (4) sayılı puanlama cetveline göre "sıra tahsisli konut" tahsis edilecektir.

    (4) Lojman sayısı iki ve daha az ise sadece görev tahsisli konut olarak kullanılacak, ikiden fazla olması halinde, konutların 2 / 3 i görev tahsisli, 1 / 3 ü ise sıra tahsisli konut olarak belirlenecektir. Görev tahsisli kişi kalmaması halinde, orana bakılmaksızın geriye kalan konutlar sıra tahsisli olarak kullanılacaktır.Görev tahsisli konut oranının belirlenmesinde, küsuratlı rakamlar üste tamamlanmayacaktır.Konutların tahsis şekli, oturma süresi, bakım, onarım ve yönetimine ait usul, esas ve şartlar Kamu Konutları Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

    İKİNCİ BÖLÜM

    Yapım ve Onarım Talepleri

    (1) Ceza infaz kurumları ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla yapımı acil ve zorunlu bulunan onarım talepleri, zamanında değerlendirilmek ve ayrılan ödeneğin tenkisine neden olunmamak amacıyla Mart ayı sonuna kadar yapılacaktır. Taleplerde; onarımı yapılması istenen bölümün daha önce onarım görüp görmediği, ödenek gönderilip gönderilmediği, kroki, plân, fotoğraflar, her bir iş kısmına ait bağımsız yaklaşık maliyetler ile ayrıntılı ve detaylı açıklamalar bulunacaktır.

    (2) Gayrimenkul Büyük Onarım talepleri (Ekonomik kod 06-7), 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5. maddesi ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 25/05/2004 tarihli ve 820 sayılı yazıları uyarınca yılda bir kez yapılacaktır.

    (3) Kurumlarda proje değişikliğine neden olunacak yapım ve onarımlar, Bakanlık onayı ile gerçekleştirilecektir.

    (4) Kurumların dış ve iç mekânlarının boya ve badanasında, estetik değerler göz önünde tutularak, canlı, sıcak ve pastel renklerin kullanımına ve uyumuna dikkat edilecektir.

    Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

    Cemil ÇİÇEK

    Bakan