CEZA İNFAZ KURUMLARINA GÖNDERİLEN ÖDENEKLERİN KULLANIMI, DİĞER HÜKÜMLER HAKKINDA GENELGE (CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

    T.C.

    ADALET BAKANLIĞI

    Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

    Sayı : B.03.0.CTE.0.00.05.00 / 010.06.02/ 3

                                     01/01/2006

    Konu : Ceza İnfaz Kurumlarına Gönderilen

    Ödeneklerin Kullanımı, Diğer Hükümler.

    GENELGE

    No : 47

    04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Bütçe Kanun'ları gereğince, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların tedavî ve ilâç bedellerinin karşılanması, genel bütçeye ait ödenek talepleri ile gönderilen ödeneklerin harcanması, kurumlarda bulunan taşıtların ve kamu kaynaklarının kullanımı ile iaşe tabelalarının hazırlanmasıyla ilgili usul ve esasları göstermek, mevzuatın uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek amacıyla bu Genelge hazırlanmıştır.

    BİRİNCİ BÖLÜM : Hükümlü ve Tutukluların Tedavi ve İlâç Bedellerinin Karşılanması

    (1) Suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasında sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla sağlık muayenesi yaptırılacak kişiler ile ceza infaz kurumlarınca muayene, tetkik ve tedavi için resmî sağlık kurumlarına sevk edilen tutuklu ve hükümlülerin, muayene, tetkik kontrol ve tedavi bedellerinin Sağlık Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekle karşılanması, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 22/09/2004 tarihli ve B.02.0.KKG/196/212/4439 sayılı yazılarıyla uygun görülmüştür.Bu itibarla, suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasında sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla sağlık muayenesi yaptırılacak kişiler ile ceza infaz kurumlarınca muayene, tetkik ve tedavi için resmî sağlık kurumlarına sevk edilen tutuklu ve hükümlülerin, muayene, tetkik, kontrol ve tedavi bedelleri, Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Ancak ilâç bedelleri Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenecektir.

    (2) Hükümlü ve tutukluların tedavileri için gerekli olan ve sadece ceza infaz kurumlarındaki revir, doktorluk ve polikliniklerde kullanılacak ilâç ve tıbbî malzeme bedelleri Genel Müdürlük Bütçesinin 03-2-6-02 harcama kaleminden karşılanacaktır.

    (3) Hasta hükümlü ve tutukluların kurum hekimi tarafından öncelikle Sağlık Bakanlığına bağlı hastane ve sağlık kuruluşlarına sevk edilmeleri gerekmektedir. Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalardan dolayı ceza infaz kurumlarına alınan hükümlüler ile kısa zamanda tahliye olabilecek suçlardan tutuklu bulunanların muayene ve tedavi talepleri dikkatle değerlendirilerek, ceza infaz kurumlarında bulunmayı fırsat kabul eden ve kötü niyete dayalı durumlarda, yetersiz olan ödeneğin, yersiz olarak sarfına meydan verilmeyecektir.

    (4) a) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmuş hükümlüler ile hak sahibi olup da hükümlü olan yakınlarının,

    b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olarak çalışmaktayken meslek hastalığı, iş kazası ve görev malûllüğü nedeniyle bedenî veya ruhî arızaya uğramış olan ve daha sonra kurumlara giren hükümlüler ile hak sahibi olup da hükümlü olan yakınlarının,

    c) Sigortalılık niteliğinin yitirilmesinden itibaren verilen süreler içinde meydana gelen ve bu süre içinde kurumlara girmiş bulunan hükümlülerin,

    her türlü teşhis ve tedavi giderleri ile sağlık yardımları hükümlülerin bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumları tarafından karşılanır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Bütçe Ödeneklerinin Talebi ve Kullanımı

    1- Cari Malî Yıl Ödenek Talepleri:

    (1) Bakanlığımız adlî ve idarî yargı taşra teşkilâtı ile ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik şube müdürlükleri ve personel eğitim merkezlerinin ihtiyacı bulunan ödenekler ayrı ayrı kurumsal ve fonksiyonel kodları ihtiva etmektedir. Bu nedenle, adlî ve idarî yargı taşra teşkilâtının ihtiyacı bulunan ödenekler, Bakanlığımız İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, ceza infaz kurumları ve ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinin ödenek ihtiyacı ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır.

    (2) Adlî ve idarî yargı taşra teşkilâtına gönderilen ödeneklerin sarfları İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığınca, ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik şube müdürlükleri ve ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerine gönderilen ödeneklerin sarfları da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce takip edilmektedir.

    (3) Ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik şube müdürlükleri ve ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinin;

    Ekonomik Sınıflandırma:

    01-1 Personel Giderleri,

    01-5 Diğer Personel (Hükümlü Ücretleri),

    02-1 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirim Giderleri,

    03-2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları,

    03-3 Yolluklar,

    03-4 Görev Giderleri,

    03-5 Hizmet Alımları,

    03-6 Temsil ve Tanıtma Giderleri,

    03-7 Men.Mal G.maddi Hak Alım, Bak.On.Giderleri,

    03-8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri,

    03-9 Tedavi ve Cenaze Giderleri,

    05-4 Hane Halkına Yapılan Transferler,

    06-1 Mamul Mal Alımları,

    06-4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması,

    06-6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri,

    06-7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri,

    kodları belirtilen harcamalara ait ödenekleri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden talep edilecektir.

    (4) Hiçbir surette İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruldan doğrudan ödenek talebinde bulunulmayacak, tüm talepler Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

    (5) Ödenek talep yazısı gönderilmeden telefon ile ödenek talebinde bulunulmayacak, acil olmayan işlere ait ödenek talepleri faks ile yapılmayacak, faks ile yapılan taleplerin teyitleri istenilmedikçe gönderilmeyecek, taleplerin zamanında ve varsa önceden gönderilen ödeneğin sarf edildiği yerler açıklanacaktır.

    (6) Hiçbir açıklama ve gerekçe gösterilmeden yapılan talepler işleme alınmayacaktır.

    (7) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesi uyarınca, ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılmayacak, ödenek tahsis edilmeden mal ve hizmet alımı yapılmayacaktır.

    (8) Bütçe ödeneklerinin analitik bütçe uygulamasına uygun olarak tahsisi ve harcanmasına ilişkin esas ve usullere azami düzeyde riayet edilmesi için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü ile Muhasebat Genel Müdürlüğü web sayfalarındaki ( www.bumko.gov.tr

    http://www.bumko.gov.tr/

    ) düzenlemeler dikkatle takip edilecek, ödenek durum cetvellerinin tanzim edilmesi ve tahsis edilen ödeneklerin harcanması sırasında ilgili muhasebe ve mal müdürlükleri ile koordineli bir çalışma içinde bulunulacaktır.

    2- Geçmiş Yıl Borçları:

    (1) Zamanaşımına uğramamış bulunan geçen yıllar borçlarına ait ödemeler, borç konusu hizmetlerin yürütüldüğü ilgili tertiplerden yapılacaktır.

    3- Personel Giderlerine Ait Ödenek Talepleri:

    (1) 08-01-32-62-03-4-0-00-1-01-1 Personel Giderlerine ait ödenekler, Genel Müdürlüğümüzden talep edilecektir.

    4- Matbu Evrak ve Basılı Defter İhtiyacı:

    (1) Ceza infaz kurumlarında, Genel Bütçeye ait hizmetlerde kullanılmakta bulunan matbu evrak ve basılı defter ihtiyacına ilişkin tüm talepler, örnek numaraları ve miktarları açıklanarak, Bakanlığımız İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

    (2) İşyurtları ile ilgili matbu evrak ihtiyacı, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden talep olunacak ve bedeli talep eden işyurdu bütçesinden karşılanacaktır.

    5- Refakatçi Jandarma Er ve Erbaşlarının Yollukları:

    (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 2562 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesi ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğünün 04/03/1985 tarihli ve 115528 - 36 - 235 / 4654-9 sayılı yazısı uyarınca; hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde görevlendirilen veya refakat vazifesiyle, mensup oldukları il sınırları dışına çıkan jandarma erbaş ve erlerine en düşük dereceli memur ve hizmetli gündeliğinin 2/3'ü oranında gündelik ödenecektir.

    6- Taşıtların Bakım ve Onarımları:

    (1) Son yıllarda bazı ceza infaz kurumlarındaki Genel Bütçeye ait taşıtların sık sık ve önemli ölçüde arızalandıkları, bir önceki yıl onarımı yapılan bazı araçların ise bir sonraki yıl aynı arızayı tekrarladığı görülmektedir. Bu nedenle; taşıtların aylık periyodik bakım ve onarımlarına azamî özen gösterilerek, ring seferlerine çıkacak araçlar her an sefere hazır halde bulundurulacak, yola çıkmadan önce gerekli bakımları mutlaka yaptırılacak, zarara sebebiyet verenler hakkında kanunî soruşturma başlatılacaktır.

    (2) Maliye Bakanlığınca ödenekler belli dönem ve oranlarda serbest bırakılmaktadır. Buna göre, bütün ödenek taleplerinin bir dönem içerinde karşılanması mümkün olmadığından, hizmetin önemi ve aciliyeti ile azamî tasarruf kurallarına da riayet edilerek ödenek talebinde bulunulacak, talep yazılarında aracın markası, modeli ve plâka numarası belirtilerek " yaklaşık maliyet cetveli "ne eklenecektir.

    7- Taşıtların Akaryakıt İhtiyacı:

    (1) Akaryakıt tüketiminde savurganlığın önlenmesi ve hizmetin daha sağlıklı yürütülebilmesi için özellikle hükümlü, tutuklu nakli yapan ring araçları mecbur kalmadıkça yol güzergâhındaki ceza infaz kurumlarından akaryakıt istemeyecektir. Zamanında ve gerçek ihtiyaçtan fazla ödenek talebinde bulunulmayacak ve borçlanmamaya özen gösterilecektir.

    8- Aynı Mahalde Birden Fazla Ceza İnfaz Kurumu Bulunması:

    (1) Aynı Cumhuriyet başsavcılığı idari denetimine bağlı birden fazla ceza infaz kurumu bulunan mahallere gönderilen ödeneklere ait ödeme emirleri, aynı muhasebe ya da mal müdürlüklerinde birleştiğinden ve aynı programı içerdiğinden, bir ceza infaz kurumu için gönderilen ödeneğin, diğer ceza infaz kurumu tarafından da kullanılması mümkün bulunmakla beraber, böyle bir durum, ödenek gönderilen ceza infaz kurumundaki hizmetin aksamasına neden olacağından, Genel Müdürlükçe hangi kuruma ne miktar ödenek gönderilmişse, o miktarı aşmamak suretiyle harcama yapılacak, diğer kuruma gönderilen ödenek kesinlikle kullanılmayacaktır.

    9- Hibe Talepleri :

    (1) Ceza infaz kurumlarımıza yapılan hibe talepleri Bakanlıktan izin (uygun görüş) alınmak suretiyle Cumhuriyet başsavcılığınca kabul edilecektir. Ceza infaz kurumunun söz konusu eşyaya ihtiyacı bulunsa bile hükümlü, tutuklu veya bunların yakınları tarafından yapılmak istenen ya da belli şartlara bağlanmış hibe talepleri kabul edilmeyecektir. Ceza infaz kurumunun ihtiyacı bulunmayan, alınmasında fayda görülmeyen hibe talepleri Cumhuriyet başsavcılığınca reddedilecektir. Bakanlıkça hibe talebinin uygun görülmesi halinde özellikle buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi içine ceza infaz kurumuna girmesi yasak olan cisimlerin saklanabileceği mümkün olduğundan, eşyanın detaylı araması yapılacaktır.

    (2) Kabulü uygun görülen emtianın ceza infaz kurumuna girişini müteakip ilgisine göre ambar ya da demirbaş defterine kaydı yapılacak, hibe işlemi ile ilgili bütün bilgi ve belgeler teftiş ve denetimlerde incelenmek üzere özel bir dosyada muhafaza edilecektir.

    10- Yangın Tüplerinin Dolum ve Alım Giderleri:

    (1) Ceza infaz kurumlarında, Genel Bütçeye kayıtlı olan yangın söndürme cihazlarının sadece dolum bedelleri 03-2-6-01, her türlü yangın malzemelerinin alım bedelleri ise 03-7-1-04 harcama kaleminden karşılanacaktır.

    11- Ödenek Durum Cetveli:

    (1) Ödenek talepleri, Ek - 1 de bulunan " Ödenek Durum Cetveli "

    http://www.cte.adalet.gov.tr/mevzuat/Genelgeler/butce_odn_ekı/2004_odnkdurumctv.xls

    doldurulmak suretiyle yapılacak, buna uymayan talepler işleme alınmayacaktır.

    12- Telefon ve Faks Ücretleri:

    (1) Ceza infaz kurumlarındaki görev; güvenlik ve asayişi yakından ilgilendirdiğinden, bu kurumlarda sadece ceza infaz kurumundan sorumlu Cumhuriyet savcısı ile ceza infaz kurum müdürünün odasındaki telefon, şehirlerarası görüşmelere açık tutulacaktır. Şehirlerarası otomatik görüşmelere açık olan telefonların faturalarının dokümanlı olarak tanzim ettirilmesi sağlanacak, özel görüşmeler ilgililerinden tahsil edilecektir.

    (2) Faks cihazı kullanımına özen gösterilerek, gecikmesinde sakınca bulunmayan yazılar faks ile gönderilmeyecektir.

    13- Elektrik ve Su Harcamaları:

    (1) Savurganlığın önlenmesine ve ödeneklerin yerinde harcanmasına özen gösterilecek, ihtiyacın önemine göre su ve elektrik kullanımı sağlanacaktır. Vana ve musluklar sık sık kontrol ettirilecek, arızalı olanlar zamanında onarılacaktır. Elektrik kaçağı bulunup, bulunmadığı incelettirilerek, varsa kaçaklar önlenecek, gereksiz lambaların yakılmamasına özen gösterilecek ve tüm personel bu hususta uyarılacaktır.

    (2) Su giderleri 03-2-2-01, elektrik giderleri ise 03-2-3-03 harcama kaleminden karşılanacaktır.

    14- Kurumların Isıtılması:

    (1) Kurumların soba ihtiyacı, kış aylarına girilmeden karşılanacak, yaz aylarında tamiri gereken soba ve kaloriferlerin onarımları ve baca bakımları yaptırılacaktır..

    15- Tasarruf Tedbirleri:

    (1) Bütçe Kanunu ile alınan ödeneklerin çok kısıtlı bulunması sebebiyle, harcamalarda azamî tasarruf kurallarına uyulacak, gereksiz harcamalardan kesinlikle kaçınılacak, ödenek tahsis edilmeden hiçbir mal ve hizmet alımı yapılmayacak, ihtiyaç fazlası ödenek bulunması halinde, derhal tenkis ettirilerek tenkis ilmühaberi Bakanlığımız Bütçe Dairesi Başkanlığına gönderilerek sonucundan Genel Müdürlüğümüze bilgi verilecektir.

    (2) Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce yayımlanan Tasarruf Tedbirleri hakkındaki genelgeler takip edilecek ve belirtilen hususlara titizlikle uyulacaktır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Taşıtların Kullanımı

    (1) Kamu kaynaklarının etkin, verimli ve rasyonel kullanımı esası çerçevesinde, hizmetin ekonomik şekilde yürütülebilmesi için birden çok ceza infaz kurumu bulunan mahallerde, kurum bünyesindeki araçlar (servis, ring, ambulâns vs.), Cumhuriyet başsavcısının koordinasyonunda ihtiyaçlar ölçüsünde ortak kullanılacaktır.

    (2) Aynı mahalde bulunan cezaevi servis araçlarından, tüm infaz kurumlarının yararlanabilmesi için vardiya saatleri birbirinden bağımsız olarak belirlenerek tüm personelin faydalanması sağlanacaktır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kamu Harcamalarında Sorumluluk

    (1) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 8 inci maddesinde "Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır." hükmü yer almakta olup, harcamaları mevzuata uygun gerçekleşmesi hususunda azami dikkat ve özen gösterilecektir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : İaşenin Hazırlanması

    (1) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 72 nci maddesinde; hükümlü ve tutuklulara Adalet ve Sağlık Bakanlıklarınca belirlenecek kalori esasına göre besin verileceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan çalışmalarla bir kişi için günlük ortalama kalori değeri 2300 kalori olarak belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı mahalli teşkilâtı ve varsa kurum tabipliğiyle de gerekli görüşmelerde bulunularak yemek tabelalarına kalori değerlerinin yazılması sağlanacaktır.

    (2) Hükümlü ve tutuklu anaların yanında kalan çocuklarına, günlük iaşe bedeli tutarında; süt emziren analara da iaşe miktarının yarısı oranında, ilave yapılmak suretiyle durumlarına uygun besinler verilecek ve günlük iaşe tabelalarında gösterilecektir.

    (3) Çocuk hükümlü ve tutuklular için mümkün oldukça sabahları çay yerine süt verilmesi sağlanacaktır.

    Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

                             Cemil ÇİÇEK

                               Bakan