T.C.

ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Sayı :B.03.0.CTE.0.00.00.29.010.06.02/722-14 18/06/2012

Konu : Ceza infaz kurumlarının tahsisi ve nakil işlemleri

GENELGE No :151

13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gereğince, ceza infaz kurumlarının türlerine göre tahsisi ile hükümlü ve tutukluların nakil işlemleri ile ilgili usul ve esasları göstermek, mevzuatın uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek amacıyla bu Genelge hazırlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM Ceza İnfaz Kurumlarının Türlerine Göre Tahsisi

CEZA İNFAZ KURUMU TÜRLERİ

Ceza infaz kurumlarının türleri aşağıda gösterilmiştir. Ekli listelerde yer almayan ancak bu Genelgenin yayımından sonra hizmete açılan, kapatılan veya listede yer değiştirilme ihtiyacı görülen ceza infaz kurumlarının hangi listede yer alacağı Genel Müdürlükçe belirlenecektir.

A - Kapalı Ceza İnfaz Kurumları:

(1) Ekli 1 sayılı listenin;

a) (A) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü adlî suçlardan yetişkin erkek ve genç erkek tutuklulara,

b) (B) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, adlî suçlardan, yetişkin erkek ve genç erkek hükümlü, hükümözlü ve tutuklulara,

c) (C) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının birer bölümü, adlî suçlardan yetişkin ve genç erkek tutuklular ile koşullu salıverilmesine 5 yıldan az süre kalan yetişkin erkek ve genç erkek hükümlülere ve toplam cezası 7 yıl 6 aydan az olan yetişkin erkek ve genç erkek hükümözlülere,

d) (D) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, adlî suçlardan yetişkin erkek ve genç erkek tutuklular ile suç türüne bakılmaksızın koşullu salıverilmelerine 3 yıldan az süre kalan yetişkin erkek ve genç erkek hükümlüler ile toplam cezalan 5 yıldan az olan yetişkin erkek ve genç erkek hükümözlülerc,

e) (E) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü adlî suçlardan, yabancı uyrukla yetişkin erkek ve genç erkek hükümlülere,

f) (F) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, hükümlü ve tutuklu olup, akıl hastalığı dışında ruhsal rahatsızlığı olan yetişkin erkek ve genç erkeklere,

g) 5275 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen suçlardan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlardan hükümlüler için;

1- (G) bölümünün (a) kısmında belirtilen ceza infaz kurumlarının bir bölümü. 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun ve Değişiklikleri ile 4959 sayılı Topluma Kazandırma Yasası ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumun 221 inci maddesinden yararlanarak koşullu salıverilmelerine 3 yıldan az süre kalan yetişkin erkek ve genç erkek hükümlülere.

2- (G) bölümünün (b) kısmında sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, örgütlü suçlardan hükümlü olup. mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kumlu kararıyla tespit edilen yetişkin erkek ve genç erkek hükümlülerden, koşullu salıverilmelerine 1 yıl 6 aydan az süre kalanlara,

3- (G) bölümünün (b) kısmında sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, örgütlü suçlardan, yetişkin erkek ve genç erkek hükümlü olup, koşullu salıverilmelerine 1 yıldan az süre kalanlara ahsis edilmiştir.

B - Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumlan :

(1) Ekli 2 sayılı listenin;

a) (A) bölümünde sayılan ceza infaz kurumları, 5275 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince bu kurumlarda barındırılması zorunlu olan, yetişkin erkek ve genç erkek hükümlü ve tutuklulara,

b) (B) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü. 5275 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince bu kurumlarda barındırılması zorunlu olan, yetişkin erkek ve genç erkek hükümlü ve tutuklulara.

tahsis edilmiştir.

C - Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumlan :

(1) Ekli 3 sayılı listenin,

a) (A) bölümünde sayılan ceza infaz kurumları sadece adlî suçlardan, yetişkin kadın ve genç bayan hükümlü ve tutuklulara.

b) (B) bölümünde belirtilen ceza infaz kurumlarının bir bölümü, adlî suçlardan, yetişkin kadın ve genç bayan hükümlü ve tutuklulara.

c) (C) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, hükümlü ve tutuklu olup, akıl hastalığı dışında ruhsal rahatsızlığı olan yetişkin kadın ve genç bayanlara

d) (D) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, adlî suçlardan

hükümlü, yabancı uyruklu yetişkin kadın ve genç bayanlara.

tahsis edilmiştir.

D - Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumlan :

(1) Ekli 4 sayılı listenin;

a) (A) bölümünde sayılan ceza infaz kurumları erkek çocuk hükümlü ve tutuklulara,

b) (B) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü kız ve erkek çocuk hükümlü ve tutuklulara,

c) (C) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, istanbul ili sınırları içerisindeki çocuk mahkemelerinde yargılanan erkek çocuk tutuklulara.

d) (D) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, istanbul ili sınırlan içerisindeki çocuk mahkemelerinde yargılanan kız çocuk tutuklulara,

e) (E) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, hükümlü ve tutuklu olup, akıl hastalığı dışında ruhsal rahatsızlığı olan erkek ve kız çocuklara.

f) (F) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarının bir bölümü, adlî suçlardan hükümlü, yabancı uyruklu erkek ve kız çocuklara, tahsis edilmiştir.

E - Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumlan :

(1) Müstakil " Gençlik Ceza İnfaz Kurumlan " kuruluncaya kadar, kapalı, yüksek güvenlikli kapalı, kadın kapalı ve açık ceza infaz kurumlarının birer bölümü, genelgede açıklandığı şekilde hükümlü ve tutuklu genç erkekler ile genç bayanlara tahsis edilmiştir.

F - Gözlem ve Sınıflandır m a Merkezleri :

(1) Müstakil gözlem ve sınıflandırma merkezleri kuruluncaya kadar, açık ceza infaz kurumları ve çocuk eğitimevleri dışında kalan tüm ceza infaz kurumlarının bir bölümü gözlem ve sınıflandırma merkezi olarak tahsis edilmiştir.

G - Açık Ceza İnfaz Kurumlan :

(1) Ekli 5 sayılı listenin;

a) (A) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlan, yetişkin erkek ve genç erkek hükümlülere,

b) (B) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlan, yetişkin kadın ve sene bayan hükümlülere,

tahsis edilmiştir.

H - Çocuk Eğitimevleri:

(1) Ekli 6 sayılı listenin;

a) (A) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlan erkek çocuk hükümlülere,

b) (B) bölümünde sayılan ceza infaz kurumları erkek ve kız çocuk hükümlülere,

tahsis edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM Hükümlü ve Tutukluların Nakil işlemleri

NAKİLLER VE NAKİLLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

(1) Hükümlü ve tutukluların, kendi istekleri veya toplu sevk, disiplin, asayiş ve güvenlik, hastalık, eğitim, öğretim, suç ve yargılama yeri nedenleriyle başka bir kuruma nakilleri yapılabilecektir.

(2) Hükümlü ve tutuklular nakilden önce aranacak ve kurum hekimine, yoksa diğer bir resmî hekime muayene ettirilecektir. Muayene sonucu yola çıkarılamayacağı anlaşılanların, kurumun en üst amirince derhâl resmî bir sağlık kuruluşuna şevkleri sağlanarak, biri hastalığın uzmanı olmak üzere en az iki uzman hekimin imzaladığı ve hastane başhekiminin onayladığı resmî rapor ile mazeretinin belgelenmesi hâlinde nakil, mazeret ortadan kalkıncaya kadar geri bırakılacak ve durum Bakanlığa bildirilecektir.

1- Adlî Suçlardan Tutuklulara Tahsis Edilen Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunanların Nakilleri:

(1) Ekli (1) sayılı listenin (A) bölümünde gösterilen ceza infaz kurumlarında bulunan yetişkin erkek ve genç erkek hükümlü ve hükümözlülerin diğer ceza infaz kurumlarına dağıtımları Bakanlıkça yapılacaktır.

Bu nedenle;

Belirtilen ceza infaz kurumlarında bulunan yetişkin erkek ve genç erkek hükümlü ve hükümözlülerden;

a- Suç türüne bakılmaksızın hükümlü olup koşullu salıverilmelerine 3 yıldan az süre kalanların,

b- Suç türüne bakılmaksızın bükümlü olup koşullu salıverilmelerine 3 yıldan fazla süre kalanların.

c- Suç türüne bakılmaksızın hükümözlü olup mahkemelerce verilen toplam cezalan 5 yıldan fazla olanların.

d- Suç türüne bakılmaksızın hükümözlü olup mahkemelerce verilen toplam cezaları 5 yıldan az olanların,

e- Koşullu salıverilme kararı geri alınanların.

mahkeme kararlan ceza infaz kurumuna ulaştığı andan başlayarak, en geç 7 gün içinde, ayrı ayrı düzenlenecek listeler. Bakanlığa DYS ile bildirilecektir.

(2) Ekli (1) sayılı listenin (A) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarında bulunan ve açık ceza infaz kurumlarına ayrılmayı hak eden 'hükümlülere, öncelikle açık ceza infaz kurumuna gitmek isteyip istemedikleri sorulacak, istemedikleri takdirde listelere dahil edileceklerdir, istemeyenlerin dilekçeleri alınarak dosyalarında muhafaza edilecek ve açık kuruma gitmeyi istemedikleri hususunda toplu dağıtım bilgi formunun "Düşünceler" bölümüne not düşülecektir.

(3) Sevk emri verilen hükümlü ve hükümözlülerden, nakillerinde sağlık nedeniyle sakınca görülenler varsa haklarında "Nakiller ve Nakillerde Uygulanacak Esaslar " başlığı altındaki (2) nci fıkrası gereğince işlem yapılacaktır.

(4) Bulundukları yer mahkemelerinde tutuklu olarak yargılamaları devam eden hükümlüler ve bükümözlüler ile toplam cezaları 1 ay ve daha az olanlar listelere dahil edilmeyeceklerdir.

(5) Kapalı ceza infaz kurumlarına nakillerine ilişkin emir kuruma ulaştığı anda koşullu salıverilmelerine 1 ay ve daha az süre kalmış olan hükümlülerin nakilleri yapılmayacaktır.

(6) Bakanlığa gönderilecek listelerde Genelgedeki örnek "Toplu Dağıtım Bilgi

Formu" kullanılacak ve form eksiksiz doldurulacaktır.

2- A d fi Suçlardan Hükümlü ve Tutuklulara Tahsis Edilen Ceza infaz Kurumlarından Nakiller :

1) Ekli (1) sayılı listenin (C) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarında bulunan ve mahkemelerce verilen toplam cezalan 7 yıl 6 aydan fazla olan yetişkin erkek ve genç erkek bükümözlüler ile koşullu salıverilmelerine 5 yıldan fazla süre olan yetişkin erkek ve genç erkek hükümlülerin konumlarına uygun ceza İnfaz kurumlarına nakilleri için Bakanlıktan talepte bulunulacaktır.

2) Suç türüne bakılmaksızın mahkemelerce verilen toplam cezalan 5 yıldan fazla olan bükümözlüler ile koşullu salıverilme tarihlerine 3 yıldan fazla süre olan hükümlülerin cezalarının infazına, ekli (1) sayılı listenin (B) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarında devam olunacaktır.

3) Suç türüne bakılmaksızın mahkemelerce verilen toplam cezaları 5 yıldan az olan yetişkin erkek ve genç erkek hükümözlüler ile koşullu salıverilme tarihlerine 3 yıldan az süre kalan yetişkin erkek ve genç erkek hükümlülerin, ekli (1) sayılı listenin (D) bölümünde belirtilen ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılabilecektir.

4) Yetişkin erkek vc genç erkek hükümlülerden, haklarında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulananlar, haklarında iyi hâl karan verilse bile 5275 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde sayılan eylemlerinden dolayı üç kez hücreye koyma cezası alanlar, koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle kalan cezası infaz edilmekte olanlar,

5/16 eğitimevleri hariç kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından firar edenler, ceza infaz kurumuna yasak eşya sokanlar veya teşebbüs edenler, koşullu salıverilme tarihlerine 1 yıldan az süre kalmadıkça ekli (1) sayılı listenin (D) bölümünde belirtilen ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılmayacaktır.

5) Bağlı ilçesi bulunmayan ağır ceza merkezlerindeki ceza infaz kurumlan hükümlü ve tutuklu mevcudunu nazara alarak, bu durumdaki yetişkin erkek ve genç erkek hükümlülerin nakledilecekleri ceza infaz kurumlarının tespiti için. infaz durumlarını belirtir listeleri Bakanlığa göndereceklerdir.

6) Bağlı ceza infaz kurumlarına gönderilme işlemi, mahallî imkânlar ve ceza infaz kurumu vasıtası kullanılmak suretiyle yapılacak, mümkün olduğu ölçüde ödenek sarfından kaçınılacaktır.

3- Adli Suçlardan Hükümlü, Hükümözlü ve Tutuklu Olan Yabancı Uyrukluların

Nakilleri :

(1) Yabancı uyruklu hükümlü, hükümözlü ve tutuklular, müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında barındırılmayacak ve Cumhuriyet başsavcılıklarınca bağlı bulundukları ağır ceza merkezi kapalı ceza infaz kurumlarına resen gönderilecektir.

(2) Yabancı uyruklu erkek hükümlü ve hükümözlüler. ekli 1 sayılı listenin (E) bölümünde, kadın hükümlü ve hükümözlüler ekli 3 sayılı listenin (D) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarından birisine resen veya talepleri dikkate alınarak Bakanlıkça nakledilecektir.

(3) Ekli 1 sayılı listenin (E) ile ekli 3 sayılı listenin (D) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarında barındırılan ve devamlı surette tedavi görmesi veya kontrol altında bulundurulması gereken bir hastalığı olan ve tedavilerinin bu kurumların bulunduğu yerde yapılamayacağı, biri hastalığın uzmanı olmak üzere en az iki uzman hekimin imzaladığı ve hastane başhekimin onayladığı resmî rapor ile anlaşılan hükümlü ve tutuklular. Bakanlıkça diğer ecza infaz kurumlarına nakledilebilecektir.

(4) Yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklular, güvenlik ve disiplin nedeniyle de diğer ceza infaz kuramlarına Bakanlıkça nakledilebilecektir.

4- 5275 sayılı Kanunun 9 uncu Maddesinde Belirtilenler ile 3713 sayılı Kanuna

Muhalefet Suçlarından Hükümlü ve Tutukluların Nakilleri:

(1) Yüksek güvenlikli kapalı veya bir bölümü yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan;

a) Hükümlü ve hükümözlülerden, 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun ve değişiklikleri ile 4959 sayılı Topluma Kazandırma Yasası ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 221 inci maddesinden yararlananlar ile toplam cezalarının 1/3 ünü bu kurumlarda iyi hâili olarak infaz eden ve örgütlerinden ayrıldıkları idare vc gözlem kuaılu kararıyla tespit edilenler diğer ceza infaz kurumlarına, bu vasıfta olmayan ve toplam cezalarının 1/3 ünü bu kurumlarda iyi hâili olarak infaz edenler ise (2) sayılı listenin (B) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarına.

b) Tutuklulardan, örgütlerinden ayrıldıkları idare ve gözlem kumlu kararıyla tespit edilenler, yargılandıkları Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesince yetkili ağır ceza mahkemesinin yargı alanı içerisinde bulunan (2) sayılı listenin (A) ve (B) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarına.

nakledilebilir.

(2) Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve hükümözlülerden;

a) 3419 sayıh Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun ve değişiklikleri ile 4959 sayılı Topluma Kazandırma Yasası ve 5237 sayılı ve Türk Ceza Kanunumun 221 inci maddesinden yararlananlardan koşullu salıverilmesine 3 yıldan az süre kalanlar ile örgütlerinden ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilen ve toplam cezalarının 1/3 ünü bu kurumlarda iyi hâili olarak infaz edenlerden koşullu salıverilmesine 1 yıl 6 aydan az süre kalanlar, talepleri hâlinde, ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığınca müdürlük teşkilatı bulunmayan kapalı ceza infaz kurumlarına nakledilecektir.

b) (a) bendinde belirtilenler dışında kalanlardan, toplam cezalarının 1/3 ünün iyi hâili olarak infaz eden ve koşullu salıverilmesine 1 yıldan az süre kalanlar, talepleri hâlinde, ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılıklarınca, ekli (1) sayılı listenin (G) bölümünde karşılarında gösterilen, kapasitesi müsait, müdürlük teşkilatı bulunmayan kapalı ceza infaz kurumlarına nakledilecektir.

c) (a) bendinde belirtilen hükümlü ve hükümözlüler, talepleri hâlinde vc yol masraflarını karşılamaları koşuluyla, ekli (1) sayılı listenin (G) bölümünde belirtilen müdürü bulunmayan ceza infaz kurumları ile ağır ceza merkezi veya diğer müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarından birine, (b) bendinde belirtilen hükümlü ve hükümözlüler. ekli (1) sayıh listenin (G) bölümünde gösterilen müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlan ile diğer ağır ceza merkezi ceza infaz kurumlarına Bakanlıkça nakledilebilecektir.

(4) Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan müebbet hapis cezasına hükümlüler, koşullu salıverilme tarihlerine 3 yıl ve daha az süre kalmadıkça, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun un 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilen hükümlüler ise. geriye kalan toplam cezalarının 1/3 ünü iyi hâili olarak infaz etmedikçe diğer kapalı ceza infaz kurumlarına nakledilcmez.

(5) Yüksek güvenlikli veya bir bölümü yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında barındırılması gerekli olup da diğer ecza infaz kurumlarında bulunan tutuklu, hükümlü ve hükümözlülerin gönderilecekleri ceza infaz kurumunun belirlenerek nakledilmeleri için "hükümlü ve tutuklu bilgi formu'' düzenlenerek Bakanlıktan izin istenecektir.

(6) Müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarına veya adlî suçlardan hükümlülere tahsis edilen ceza infaz kurumlarına gönderilen hükümlülerin, ayrıca para cezasından çevrilme hapis cezaları var ise; her iki ceza ayrı ayrı infaz edilecek ve iki cezanın toplam süresi »erekçe sösterilerek hükümlülerin geldikleri ceza infaz kurumlarına iadeleri talep edilmeyecektir.

(7) Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve hükümözlüleıin. diğer ceza infaz kurumlarına nakilleri için alınacak idare ve «özlem kurulu kararında; hükümlünün örgütten ayrılıp ayrılmadığı ve naklini istediği ceza infaz kurumuna nakledilmesinde herhangi bir sakıncanın bulunup bulunmadığı açıkça belirtilecektir.

(8) Ekli (2) sayılı listede belirtilen ceza infaz kurumlarında sağlık sorunu nedeni ile barındırılması mümkün olmayan hükümlü, hükümözlü ve tutuklular Bakanlıkça geçici veya daimî olarak diğer ceza infaz kurumlarına nakledilebilecektir.

5- Çocuk Hükümlülerin Nakilleri :

(1) Çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında veya kapalı ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılmış bölümlerinde kalan çocuk tutuklulardan, hükümlü konumuna geçen ve cezalarının infazına başlandığında 18 yaşını doldurmamış olanlardan, ekli (7) sayılı listenin (A) bölümünde bulunanlar Ankara Çocuk Eğitimevine. (B) bölümünde bulunanlar Elazığ Çocuk Eğitimevine, (C) bölümünde bulunanlar İzmir Çocuk Eğitimevine, ayrıca hangi bölgede olursa olsun çocuk kız hükümlüler izmir Çocuk Eğitimevine Bakanlıktan izin alınmaksızın, ilgili Cumhuriyet başsavcılığı tarafından resen gönderilecektir.

(2) Çocuk kapalı ceza infaz kurumunda veya kapalı ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılmış bölümlerinde kalan çocuk hükümlülerden odaya kapatma cezası alanlar ile çocuk eğitimevlerinde kalmaktayken, kapalı ceza infaz kurumuna iade cezası alanlar, bu disiplin cezalan kaldırılmadıkça çocuk eğitimevlerine nakledilmeyecek, cezalarının infazına barındırıldıkları ceza infaz kurumunda devam olunacaktır.

(3) Çocuk eğitimevlerinde bulundukları sırada, haklarında yapılan disiplin soruşturması neticesinde kapalı ceza infaz kurumuna iade karan verilen çocuk hükümlülerden;

1- İzmir Çocuk Eğitimevinde barındırılanlar; İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun çocuklara ayrılan bölümüne.

2- Ankara Çocuk Eğitimevinde barındırılanlar; Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza infaz Kurumunun çocuklara ayrılan bölümüne.

3- Elazığ Çocuk Eğitimevinde barındırılanlar; Elazığ Kapalı Ceza infaz Kurumunun çocuklara ayrılan bölümüne.

Bakanlıktan izin alınmaksızın. Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından re'sen nakledilecektir.

(4) Çocuk eğitimevlerinde barındırılmakta iken IS yaşını dolduran ve kurum içinde veya dışında herhangi bir eğitim ve Öğretim programına devam etmeyen çocuk hükümlüler, koşullarını taşıyorsa öncelikle açık ceza infaz kurumlarına Bakanlıkça, açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarını taşımayanlar, nakil işlemleri gerçekleştirilinceye kadar 3 üncü fıkra hükümlerince kapalı ceza infaz kurumlarına Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından resen nakledilecektir.

(5) Çocuk eğitimevlerinde barındırılan çocuk hükümlüler, istekleri dikkate alınarak veBakanlıkça uygun bulunması hâlinde, diğer çocuk eğitimevlerine nakledilebilecektir.

(6) Çocuk hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumlarından çocuk eğitimevlerine veya çocuk eğitimevleri arası nakilleri kurum görevlilerinin nezaretinde yapılacaktır.

(7) 4 sayılı listenin (a) bölümünde bulunan çocuk kapalı ceza infaz kurumlarındaki tutuklu çocukların 13 yaşım doldurması hâlinde ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığınca resen kapak ceza infaz kurumuna alınır.

6- Hükümlülerin Kendi istekleri ile Nakilleri :

(1) Hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları kurumdan başka kurumlara nakledilebilmeleri için;

a) Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç yeri belirten bir dilekçe vermeleri,

b) Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri,

c) Koşullu salıverilmelerine beş aydan az süre (dilekçe tarihi itibariyle) kalmamış olması,

d) iyi hâl göstermeleri, disiplin cezası almamış veya kaldırılmış olması,

e) istekte bulunulan kurumun sınıfının uygun olması ve sadece tutuklulara tahsis edilmiş (tutukevi) olmaması,

f) Mahkûmiyet sürelerine uygun hükümlülerin barındırıldığı bir kurum olması.

g) Daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları kurum olmaması.

h) Talep ettikleri ceza infaz kurumunda güvenlik riski oluşturmaması,

ı) Disiplin nedeniyle ayrıldıkları kurumlar hariç, talep ettikleri kurumlarda daha önce kalmış iseler. Bakanlıkça değerlendirilmek üzere bu yer idare ve gözlem kurulunun taleple ilgili görüşünün alınmış olması, gerekir.

(2) Kapasite yoğunluğu veya konumu itibariyle nakil yapılmayacak ceza infaz kurumlan üçer aylık olarak Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirilecek, hükümlü ve hükümözlüler tarafından bu kurumlar için nakil talebinde bulunulması halinde gereksiz yazışmaları önlemek amacıyla Cumhuriyet başsavcılığı tarafından talepler reddedilecek ve ret gerekçesi ile birlikte tebliğ edilecektir.

(3) 1 inci fıkranın (e), (h). (ı) bentlerinde belirtilenler dışında kalan koşullara uymayan nakil istemlerine ait dilekçeler, gereksiz yazışmaları önlemek amacıyla. Cumhuriyet başsavcılıklarınca değerlendirilerek uygun görülmediği takdirde reddedilecek ve ret kararı gerekçesi ile birlikte kendilerine tebliğ edilecektir.

(4) Bu hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, eğitim öğretim veya hastalık nedeniyle nakil hariç, bir yıl kalmak zorundadır. Çocuklar bakımından bu süre altı ay olarak uygulanacaktır. Ancak: salıverilme tarihleri itibariyle, cezalarını müdürlük teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarında çekmeye hak kazanan hükümlüler için bu süre dikkate alınmayacak ayrıca 1 inci fıkranın (c) bendindeki koşul aranmayacaktır.

(5) Başka bir ceza infaz kurumuna nakledilmeleri için açlık grevi ya da ölüm orucu eylemi yapan hükümlü ve tutukluların nakil talepleri eylemlerine "devam ettikleri sürece karşılanmayacaktır.

7- Disiplin Nedeniyle Nakil :

(1) Hükümlü veya tutuklunun, hücreye koyma cezasını gerektiren eylemlerde bulunması hâlinde kurum yönetimince hakkında disiplin işlemi yapılacak, kurum en üst amirinin istemi ve idare ve gözlem kurulu kararı üzerine Bakanlıkça başka kurumlara nakledilebilecek ve disiplin cezalan yeni kurumlarda çektirilecektir.

(2) Bu hükümlü ve tutuklular nakledildikleri kurumlarda, mahkeme karan, kurum güvenliği, can güvenliği veya hastalık sebepleriyle nakil hariç altı ay kalacaklardır. Nakle esas alınan hücreye koyma cezası, infaz hakimliği veya ağır ecza mahkemesince kaldırılan hükümlü veya tutuklu için altı ay kalma şartı aranmayacaktır.

8- Zorunlu Nedenlerle Nakil :

(1) Kurumların elverişsiz ve yetersiz kalması, kapsama gücünün aşılması, kullanılamaz hâle gelmesi, asayiş, güvenlik, doğal afet, yangın ve büyük onarım gibi zorunlu nedenlerle başka kurumlara nakledilmeleri gerekli görülen hükümlü ve tutuklular, yargı çevresi dışında Bakanlıkça belirlenen ve konumlarına uygun olan diğer kurumlara nakledilebilecektir.

(2) Can güvenliği nedeniyle naklin yapılabilmesi için, ceza infaz kurumunda alınacak tedbirler ile sorunun"çözülememiş olması ve konunun doğruluk derecesinin ayrıntılı şekilde incelenerek, naklin zorunlu olduğunun idare ve gözlem kumlu tarafından gerekçeli karara bağlanmış olması gerekmektedir.

9- Hastalık Nedeniyle Nakil :

(1) Tutuklu, hükümözlü veya hükümlünün hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde veya yargılama çevresi dışındaki bir hastaneye kısa süreli götürülüp getirilmesini gerektiren hallerde, sevk işlemleri için Bakanlıktan izin istenmeyerek gereğinin takdir ve ifası bağlı bulunan ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yapılacaktır.

(2) Hastaneye şevki zorunlu görülen hükümlü veya tutuklu, bulunduğu yer veya en yakın tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanesinin hükümlü koğuşuna yatırılacaktır.

(3) Bu hastanelere gönderilen hükümlü ve tutukluların başka yerlerdeki hastanelere şevki, sağhk kurulu raporuyla: acil ve yaşamsal tehlikesi bulunması hâlinde ise, varsa biri hastalığın uzmanı olmak üzere iki uzman hekim tarafından verilip, başhekim tarafından onaylanan ve hastalığın sebebi, tedavinin hangi sebeple bulunduğu hastanede gerçekleştirilemediği, hastaya nerede ve ne tür bir tedavinin uygulanması gerektiğini açıkça belirten bir raporla mümkün olacaktır. Bu durumda da en yakın ve hükümlü koğuşu bulunan Devlet veya üniversite hastaneleri tercih edilecektir.

(4) Hükümlü veya tutuklunun bu hastanelerde kontrol ve tedavisinin devam edip etmeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekli olup; aksi hâlde hükümlü veya tutuklu ait olduğu kuruma iade edilecektir.

(5) Hükümlü veya tutuklular, acil hâller dışında özel sağlık kuruluşlarında tedavi edilemeyecek; acil hallerin varlığı hâlinde Bakanlığa bilgi verilecektir.

(6) Hükümlü veya tutuklunun sağlık nedeniyle başka kuruma naklinin kurum idaresince talep edilmesi veya hükümlü ve tutuklunun kendi talebi hâlinde, sağlık nedenleriyle bulunduğu kurumda kalmasının uygun olmadığı, kurum hekiminin önerisi ve" en üst amirinin isteği üzerine alınacak sağlık kumlu raporuyla belirlendiği takdirde, başka kurumlara nakilleri yapılabilecektir.

(7) Hükümlü veya tutuklunun sağlık somalarından dolayı, tedavi edilmek üzere acil olarak, aynı yerdeki bir sağlık kuruluşuna nakli gerektiğinde, ceza infaz kurumu tabibinin kurumda olması durumunda tabip raporuyla, bulunmaması durumunda o an kurumda bulunan en üst yetkilinin yazılı izniyle derhâl nakledilmesi sağlanacaktır. Gönderildiği sağlık kuruluşundan, hükümlünün acil olarak başka bir sağlık kumlusuna nakli uygun bulunduğunda ikinci fıkra hükmü uygulanacak, bu konuda Bakanlıktan izin alınmayacaktır. Ancak; yapılan işlem en seri haberleşme araçlarıyla Bakanlığa bildirilecektir.

(8) Hükümlü ve tutukluların hastaneye şevkleri sırasında azami çabukluğun sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır.

(9) Diş rahatsızlıkları nedeniyle, il veya ilçe dışı sağlık kuruluşlarına sevk için izin istenmeden önce. hükümlü ve tutuklulara önerilen tedavinin yakın il veya müdürü bulunan ceza infaz kurumlarının diş ünitelerinde yapılıp yapılamayacağı araştırılacak, önerilen tedavinin bu kurumlarda yapılabileceğinin anlaşılması durumunda."bu ceza infaz kurumuna şevki hususunda rapor düzenlenecektir.

(10) Analarının yanında kalmakta olan çocukların sağlık nedeniyle kurum dışına sevk edilmesi halinde, doktor raporunda anasının kendisine refakati zorunlu görülmüşse refakat edebilecektir.

(İl) Hükümlü ve tutuklular sevk edilmeden önce önerilen tedavinin gönderilecekleri hastanede yapılıp yapılamayacağı araştırılacaktır. Ameliyat, tetkik veya kontrolü yaptırılmak üzere şevki gerekenler için randevu alınacak, uzun süreli veya yatarak tedavi görecek olması durumunda, şevkten önce hükümlü koğuşunda yer olup olmadığı tespit edilecektir.

(12)İl veya ilçe dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edilen hükümlü ve tutukluların, tetkik ve tedavilerinin aynı gün bitmcsfvcya ileri bir tarihe randevu verilmesi hâlinde, aynı güvenlik kuvvetleriyle geldikleri ceza infaz kurumuna iadeleri sağlanacaktır. Yatarak tedavilerine karar verilmesi hâlinde ise. hükümlü ve tutuklunun evrakı, o yer ceza infaz kurumu kayıtlarına geçirilmesi için ilgili Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilecektir.

(13)Mahkemelerce, fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilerek yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verilenlerin şevkleri Cumhuriyet başsavcılıklarınca resen yapılacaktır.

(14)Mahkeme ya da Cumhuriyet başsavcılığı kararı gereğince veya Anayasalın 104 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen cezasının hafifletilmesi veya kaldırılması talepleri üzerine rapor veya gözlem altına alınmaları için Adlî Tıp Kurumu, ruh sağlığı hastaneleri ve resmî sağlık kuruluşlarına gönderilecek hükümlü ve tutukluların şevkleri için Bakanlıktan izin istenmeyecektir.

a) Cumhuriyet başsavcılığı, şevkten önce ilgili sağlık kurumu ile temas kurarak randevu alacaktır. Ayrıca; istenen belgelerin ne olduğunu tespit ederek, belgelerle birlikte randevu tarih ve saatinde hazır bulunacak şekilde o yer Cumhuriyet başsavcılığına şevkini yapacaktır. Teslim alan Cumhuriyet başsavcılığı sağlık kurumundaki işlemleri tamamen bitirdikten sonra hükümlü veya tutukluyu geldiği kuruma iade edecektir.

b) Adlî Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilerek rapor aldırılması gereken, ancak; sağlığının yolculuğa elverişli olmaması nedeniyle şevki yapılamayan hükümlü ve tutuklular. Cumhuriyet başsavcılıklarınca Adlî Tıp Kurumu Başkanlığına bildirilecektir. Bu durumda hükümlü veya tutuklunun muayenesi Adlî Tıp Kurumu Başkanlığınca görevlendirilen heyet marifetiyle bulunduğu mahâlde'yaptınlacaktır.

10- Suç ve Yargılama Yeri Nedeniyle Nakil :

(1) Tutuklular, öncelikle yargılandıkları mahkemenin bulunduğu yerdeki kapalı ceza infaz kurumlarında veya mahkemenin yargı çevresi içindeki kapalı ceza'infaz kurumlarında, kapalı ceza infaz kurumu bulunmuyor ise suçlan itibariyle konumlarına uygun en yakın kapalı ceza infaz kurumlarında barmdırılacaktır.

(2) Tutuklu, hükümlü veya hükümözlülerden, bulundukları yer dışında başka bir yerde yargılamaları devam eden ve duruşmalara götürülüp getirilmesini gerektiren hallerde, sevk işlemleri için Bakanlıktan izin istenmeyerek gereğinin takdir ve ifası bağlı bulunan ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yapılacaktın

(3) Haklarında yakalama kararı verilerek tutuklananlardan, yargılandıkları mahkemenin yargı çevresi dışındaki kapalı ceza infaz kurumunda bulunanlar Cumhuriyet başsavcılığınca Bakanlıktan izin alınmaksızın yargılandıkları yer mahkemesinin bulunduğu kapalı ceza infaz kurumuna resen sevk edilecektir. Ancak; bazı yer mahkemelerinin yargı alanı çevresinde ceza infaz kurumu bulunmaması veya kapatılmış olması nedeniyle, tutuklunun yargılandığı yer Cumhuriyet başsavcılığı ile temasa geçilip, gönderileceği kurumun tespit edilmesinden sonra sevk gerçekleştirilecektir.

(4) Birden fazla suçtan değişik yer mahkemelerinde yargılanan veya başka suçtan hükümlü veya hükümözlü olanların, suç ve yargılama yeri nedeniyle nakilleri için Bakanlıktan izin istenecektir.

(5) Yargılandığı yer kapalı ceza infaz kurumundan disiplin, güvenlik, asayiş ve sağlık nedenleriyle başka kapalı ceza infaz kurumuna nakledilenlerin, suç ve yargılama yeri nedeniyle geldikleri kurumlara tekrar nakilleri için Bakanlıktan izin istenecektir.

(6) Tutuklulara tahsis edilen kapalı ceza infaz kurumlan ile kalabalık kapalı ceza infaz kurumlarından yapılan toplu şevkler nedeniyle veya ekli (1) sayılı listenin (C) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarından ceza süreleri itibariyle resen başka kurumlara nakledilen hükümözlülerin suç ve yargılama yeri itibariyle geldikleri kuruma nakilleri için Bakanlıktan izin istenmeyecektir.

(7) Beşinci fıkrada belirtilen nedenlerle nakledilen hükümözlülerden kendi istekleri üzerine başka ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılanların, suç ve yargılama yeri nedeniyle ilk nakledildikleri kuruma nakilleri için Bakanlıktan izin istenmeyecektir.

(8) Ekli (1) sayılı listenin (B) ve (D) bölümlerinde sayılan ceza infaz kurumlarında kalmakta iken kendi istekleri üzerine başka ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılan hükümözlülerim suç ve yargılama yeri nedeniyle ilk çeldikleri kuruma tekrar nakilleri için Bakanlıktan izin istenmeyecektir.

(9) Haklarındaki soruşturma evrakı veya dava dosyasının görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilerek yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına veya mahkemelere gönderilmesi hâlinde tutuklular, yargılanacakları mahkemeden duruşmaları için müzekkere gelinceye kadar bulundukları kapalı ceza infaz kurumunda barındıracaktır. Ancak; ağır ceza mahkemelerinin görevine giren suçlardan tutuklu olup, müdürü bulunmayan kapalı ceza infaz kurumunda bulunanlar derhâl bağlı ağır ceza merkezi kapalı ceza infaz kurumuna nakledilecektir.

(10) Çocuk tutuklular, müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında barındırılmayacak, derhal bağlı oldukları ağır ceza merkezi kapalı ceza infaz kurumuna nakledilecek ve duruşmalarına bu kurumlardan gidip gelmeleri sağlanacaktır.

(11) Herhangi bir nedenle başka ceza infaz kurumlarına nakledilen hükümözlü ve tutuklular ile hükümlü olup başka suçtan yargılamaları devam edenlerin nakledildikleri kurum, nakleden kurum tarafından mahkemelerine de bildirilecektir.

(12) Yapılacak nakle esas olmak üzere, hükümlü veya tutukluların duruşmaya istendiklerine ilişkin mahkeme müzekkereleri, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca, hükümlü veya tutuklunun bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilecektir. Hükümlü veya tutuklu başka kuruma nakledilmiş ise müzekkere mahkemesine iade edilmeyerek, nakledildikleri kuruma gönderilecek, ayrıca; mahkemesi de bilgilendirilecektir.

11- Eğitim ve Öğretim Nedeniyle Nakil :

(1) Hükümlüler, eğitim ve öğretim nedeniyle;

a)Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri,

b)Eğitimini sürdürdüğüne dair eğitim kurumundan belge ibraz etmeleri,

c)Talep edilen kurumda yer, kapsama gücü ve sınıfının uygun bulunması.

d)Tutuklulara tahsis edilmiş olmaması.

e)Daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları kurum olmaması,

f) Talep ettikleri ceza infaz kurumunda güvenlik riski oluşturmaması, koşuluyla, süreli veya daimi olarak Bakanlıkça başka bir ceza infaz kurumuna nakledilebilecektir.

(2) Milli Eğitim Bakanlığına veya Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı okullara kayıtlı olan hükümlü ve tutukluların yıl sonu, ara ve bütünleme gibi okullarında yapılan sınavlarına; kapalı ceza infaz kurumlarında kalanların dış koruma görevlileri, açık ceza infaz kurumu ve çocuk eğitimevi hükümlüleri ile bu kurumlarda kalmaktayken sınava katılmak amacıyla kapak ceza infaz kurumlarına nakledilenlerin iç güvenlik görevlileri nezaretinde katılmaları sağlanacaktır.

12- Ceza İnfaz Kurumlarının İç Hizmetlerinde Çalıştırılacak Hükümlülerin

Nakilleri:

(1) Bulundukları kapalı ceza infaz kurumunda iyi hâili oldukları ve kurum iç hizmetlerinde çalıştırılmasında fiziksel veya psikolojik rahatsızlığı bulunmadığı idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilen hükümlüler, istekleri hâlinde, kurum iç hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 'yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarına Bakanlıkça nakledilebilecektir.

13- Nakillerde Alınacak Tedbirler :

(1) Hükümlü veya tutuklunun kuruma veya başka bir yere götürülüp getirilmesi sırasında mümkün olabildiğince halk tarafından az görülmesi sağlanacak, herhangi bir biçimde aşağılanmaktan, merak uyandırmaktan ve reklam olmaktan koruyacak uygun tedbirler alınacaktır.

(2) Hükümlü veya tutuklular, havalandırma ve ışık durumu yetersiz araçlarla, eziyet verici veya onur kırıcı'şekilde naklcdilcmcycccktir. Nakil sırasında alınacak tedbirler, firarı önleyici ve yukarıdaki fıkrada yazılı engelleri gerçekleştirici sınırları aşmayacaktır.

(3) Açık ecza infaz kurumları ve eğitimevleri arasındaki nakiller ile kapalı ceza infaz kurumlarından açık ceza infaz kurumlarına ve çocuk eğitimevlerine nakiller yeterli sayıda infaz koruma memuru nezaretinde yapılacaktır. Kapalı ceza infaz kurumlarına nakiller ise dış güvenlik görevlilerince yerine getirilecektir.

(4) Nakil sırasında hükümlü veya tutukluların iaşe ve zorunlu ihtiyaçları giderilecektir.

14- Nakillerle İlgili Ortak Hükümler :

(1) Sadece tutuklulara tahsis edilen ceza infaz kurumlarından veya kalabalık ceza infaz kurumlarından toplu sevk yapılarak gönderilenler ile ekli (1) sayılı listenin (C) bölümünde sayılan ceza infaz kurumlarından" ceza süresi nedeniyle nakledilenler ve diğer ceza infaz kurumlarında bulunan hükümözlüler talepleri hâlinde, konumlarına uygun bir ceza infaz kurumuna nakledilebilecektir.

(2) Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli hâlde bulunan ve özel gözetim ve denetim altında bulundurulmaları gerekli olduğu saptananlar ile bulundukları kurumlarda düzen ve disiplini bozanlar veya iyileştirme tedbir, araç ve usûllerine ısrarla karşı koyanlar idare ve gözlem kurulunun karan ve Bakanlık onayı ile yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına gönderilebilecektir.

(3) Ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıkları, merkez ve bağlı ceza infaz kurumlarının birinden diğerine nakil olmak isteyen hükümlü ve hükümözlülerin taleplerini, kapasitesi, sınıfına uygun bulunması, mevcudu, asayiş durumu, güvenlik, aileye olan yakınlığı ve sosyal çevre gibi hususları göz önüne alarak, bu genelgede belirtilen esaslar dahilinde, takdir ederek Sonuçlandıracak, bu tür talepleri Bakanlığa göndermeyecektir. Ancak; hükümlülerin diğer ceza infaz kurumlarına nakil talepleri Bakanlık tarafından değerlendirilecektir.

(4) Ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıkları, talepleri olmasa dahi, hükümlü ve tutukluların disiplin, ceza süresi, asayiş ve güvenlik, hastalık, eğitim, öğretim ve kapasite gibi nedenlerle, ağır ceza veya müdürlük teşkilatı bulunan ya da bulunmayan ceza infaz kurumlarından birine nakillerine resen karar verecektir.

(5) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler, yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlan veya bir bölümü yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları dışında kalan ceza infaz kurumlarına nakledilmeyecektir.

(6) Ceza infaz kurumu bulunmayan yerlerde, kolluk kuvvetlerince yakalanarak adlî makamlara getirilen hükümlüler ile mahkemelerce tutuklananların, en yakın ceza infaz kurumlarına yapılacak sevk işlemi, hükümlü ve tutukluyu yakalayarak adlî makamlara teslim eden kolluk kuvvetlerinin bağlı olduğu birim tarafından yerine getirilecektir.

(7) Ceza infaz kurumlarına yapılan şevklerde:

a) Müdürü bulunan ceza infaz kuramlarına yapılan şevklerde; görevli jandarma yetkilileri tarafından doğrudan kuram müdürlüklerine getirilen hükümlü ve tutuklular, o an için kuramda bulunan cn üst amir tarafından,

b) Müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında ise, ilgili Cumhuriyet başsavcılığının havalesi ile kuram en üst amiri tarafından.

teslim alınacaktır.

c) Müdürü bulunmayan ceza infaz kuramlarında, teslim sırasında Cumhuriyet savcısı bulunamıyor ise. teslim alma işlemi kurum en üst amiri tarafından gerçekleştirilecek ve durum Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecektir.

(8) Başka ceza infaz kurumlarından nakledilen hükümlü ve tutukluların ceza infaz kuramlarına kabulleri sırasında, teslim eden kolluk kuvvetlerinden rapor aldırılması için talepte bulunulmayacak, hükümlü veya tutuklu, o anda görevli kurum amiri tarafından teslim alınacak, tıbbî muayene ile rapor aldırılma işlemleri ilgili Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla kurum idaresi tarafından yapılacaktır.

(9) Acil ve zorunlu hâller dışında nakledilecek hükümlü ve tutuklularla ilgili bilgiler şevkten cn az iki gün önce sorumlu kolluk kuvvetine bildirilecektir.

(10) Genelgede belirtilen ceza süreleri veya suç vasfı nedeniyle, bulundukları ceza infaz kurumlarında barındın İmaları mümkün olmayan hükümlü, hükümözlü ve tutukluların, konumlarına uygun ceza infaz kurumlarına nakilleri için, "hükümlü tutuklu bilgi formu "da eklenerek Bakanlıktan nakil talebinde bulunulacaktır. Ancak; müdürlük teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarında kalamayacak olan hükümlü ve hükümözİülcr, Cumhuriyet başsavcılıklarınca resen kendi ağır" ceza merkezine müdürlük teşkilatı bulunan ceza infaz kuramlarına nakledilecektir.

(11) Hükümlü ve tutukluların nakil işlemleriyle ilgili tüm yazışmalara, kurum idaresi tarafından düzenlenen ve onaylanan Genelge ekindeki"örnek "hükümlü ve tutuklu bilgi formu" eklenecektir.

KALDIRILAN GENELGE

(1) Ceza infaz kurumlarının türlerine göre tahsisi ile hükümlü ve tutuklularm nakil işlemleri ile ilgili usul ve esasları göstermek, mevzuatın uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek amacıyla çıkarılan 22/01/2007 tarihli ve 45/1 sayılı Genelgenin, "ceza infaz kurumlarının türlerine göre tahsisi ile hükümlü ve mtuklulann nakil işlemleri"ni düzenleyen kısımları yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, Genelgenin; yargı çevrenizdeki Cumhuriyet başsavcılıkları ile Cumhuriyet savcılarına ve ceza infaz kurumu müdürlüklerine bildirilmesini, oda ve koğuşlara asılmak suretiyle hükümlü ve mtuklulara duyurulmasını, gereğinin yerine getirilip getirilmediğinin izlenerek ve denetlenerek aksine davrananlar hakkında kanuni işlem yapılmasını, bilgileri bakımından da infaz hakimlikleri ile izleme kurullarına gönderilmesini önemle rica ederim.

Sadullah ERGİN
Bakan